გამოყენების პირობები
"ბია"-ს მომსახურების წესები და პირობები
ცნობა მომხმარებლებისთვის: ყურადღებით გაეცანით წინა–მდებარე წესებსა და პირობებს და „ბიას“ კონფიდენციალობის პოლიტიკას (რომლებიც ერთიანობაში ქმნის „ხელშეკრულებას“), რომლითაც რეგულირდება თქვენს („მომხმარებელი“ან „თქვენ“) მიერ „ბიას“ www.bia.ge–ზე განთავსებული საიტისა („ბიას საიტი“) და მასზე მოცემული „ბიას მომსახურებების“ (ქვემოთ მოცემული განსაზღვრების შესაბამისად) გამოყენება. „ბიას“ საიტზე წარმოდგენილი ინფორმაციის განსაზღვრულ ნაწილებზე (კომპანიის სავაჭრო მარკა, სამუშაო საათები და საკონტაქტო ინფორმაცია) წვდომა თავისუფლადაა შესაძლებ–ელი და მათი გამოყენებისას თქვენ აცხადებთ თანხმობას ამ ხელშეკრულების შესაბამის სექციებზე. „ბიას“ სხვა მომსახურებების (ყველა დანარჩენი ველი) გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრაციის შემდეგ და ყველა მომხმარებელს მასზე წვდომა არ აქვს. „ბიას“ შეზღუდულ ნაწილებზე წვდომის მისაღებად და/ან „ბიას“ მომსახურების გამოყენებისთვის რეგისტრაციის გავლით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას ამ ხელშეკრულების იმ სექციებზე, რომლებიც „ბიას“ მომსახურებას ეხება და ერთმნიშვნელოვანად იღებთ ვალდებულებას დაიცვათ ამ დოკუმენტში დეტალურად აღწერილი წესები და პირობები ან მიმდინარე მომენტში „ბიას“ საიტზე მოცემულ სხვა დოკუმენტში. სს „ბია“ (“ბია“ ან „ჩვენ“), ძალიან სერიოზულად უდგება თქვე–ნი კონფიდენციალურობის დაცვას. კონფიდენციალობის პოლიტიკაში, რომელიც მოცემულია მე–7 პუნქტში („კონფიდენციალობის პოლიტიკა“) ახსნილია ის მეთოდები, რომლითაც ხდება თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოების, სიზუსტისა და საიდუმლოების დაცვა, რასაც ყურადღებით უნდა გაეცნოთ.
 1. “ბიას“ სერვისები
  1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში აღწერილია „ბიას“ ის მომსახურებები, რომლებსაც ის სთავაზობს მომხმარებელს („ბიას სერვისები“): (ა) ბიზნეს კატალოგის ონლაინ საინფორმაციო მომსახურება („ბიკატი“) წარმოადგენს საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიების მუდმივად განახლებად მონაცემთა ბაზას. მონაცემთა ბაზაში ინფორმაცია წარმოდგენილი შემდეგი სექციებით: (1) ზოგადი, (2) მარკეტინგი, (3) ფინანსები, (4) მენეჯმენტი, და (5) კომპანიის სიახლეები ("პი-არ ექსჩეინჯი" – www.prexchange.ge ). მონაცემთა ბაზაში არსებული ნებისმიერი კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია უფასოა, როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებისთვის. თუ კომპანიას აქვს სურვილი მიიღოს უფრო მეტი ინფორმაცია “ბიზნეს კატალოგის” მეშვეობით და ქონდეს წვდომა “ბიზნეს კატალოგის” პროდუქტებზე (სორტირებისა და ექსპორტირების ფუნქციები), ამისათვის საჭიროა გახდეს “ბიზნეს კატალოგის” წევრი კომპანია, რაც გულისხმობს „ბიზნეს კატალოგის“ მომსახურების ერთი ან რამოდენიმე სექციის შეძენას მინიმუმ 6 თვის ვადით. „ბიკატის“ მართვა ხდება ცენტრალიზებულად „ბიას“ მიერ და მოიცავს ბიზნეს მონაცემებისა და ინფორმაციის მიწოდებას „ბიას“ მიერ შემუშავებული გადამუშვებისა და ორგანიზების მეთოდით („ბიას მონაცემები“). ბიკატი მოიცავს ინფორმაციას მესამე მხარეების პროდუქტებისა და/ან მომსახურებების შესახებ და მესამე მხარეების მიერ მოწოდებული მომსახურებისა და ინფორმაციაზე წვდომის საშუალებას იძლევა („ინფორმაცია მესამე მხარის შესახებ“). (ბ) “ბიკატიდან” გენერირებული მარკეტინგული სია (“მარკეტინგული სია”) საშუალებას აძლევს „მომხმარებელს“ კონკრეტული კრიტერიუმების და/ან მათი კომბინაციის გამოყენებით (მაგ. საქმიანობის სფერო, ადგილმდებარეობა, კომპანიის ზომა, წლიური ბრუნვა, კომპანიის სტატუსი, თანამშრომელთა რ-ბა, ექსპორტ-იმპორტი, თანამშრომლების საშუალო ხელფასი, მენეჯმენტის საკონტაქტო ინფორმაცია, სხვ.) შექმნას მისთვის საინტერესო კონკრეტული კომპანი(ებ)ის სიები. (გ) “ბიკატიდან” გენერირებული კომპანიის პროფილი (“კომპანიის პროფილი”) საშუალებას აძლევს „მომხმარებელს“ მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია კონკრეტული კომპანი(ებ)ის შესახებ (მაგ. კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია, საქმიანობის სფერო, პროდუქტები/ სერვისები, წლიური ბრუნვები, მომსახურე ბანკები და სადაზღვევო კომპანიები, თანამშრომლებისა და მენეჯმენტის საშუალო ხელფასები, მენეჯმენტის საკონტაქტო ინფორმაცია, სხვ.) (დ) “ბიკატიდან” გენერირებული კომპანიების მენეჯმენტის ელექტრონული მისამართები (“იმეილ მარკეტინგი”) საშუალებას აძლევს „მომხმარებელს“ არსებულ და პოტენციურ კლიენტებს დაუკავშირდნენნებისმიერ სამიზნე აუდიტორიასთან კომუნიკაციის ყველაზე იაფიანი, სწრაფი და მარტივისაშუალებით – ელ–ფოსტით სხვადასხვა შეთავაზებების გასაკეთებლად (მაგ. კომპანიის სიახლეები, პროდუქტისკატალოგები, მოსაწვევები, მისალოცები და სხვ.) (ე) “ბიკატში” საკუთარი კომპანიის დამატება („დაამატეთ თქვენი კომპანია“) საშუალებას აძლევს „მომხმარებელს“, რომელიც კომპანიის უფლებამოსილი პირია სრულიად უფასოდ დაარეგისტრიროს მისი კომპანია “ბიკატში”. შეყვანილი ინფორმაცია გადამოწმდება „ბიას“ გუნდის მიერ. რეგისტრირებული კომპანია იღებს ვალდებულებას პერიოდულად გაანახლოს ინფორმაცია „ბიკატში“, კომპანიაში მიმდინარე ცვლილებების შესაბამისად.
  2. „ბია“ იტოვებს უფლებას დროდადრო შეცვალოს, დაარედაქტიროს, ადაპტირება გააკეთოს, გადააკეთოს ან გააუქმოს “ბიას სერვისები“ (ან მისი ნაწილები). წინამდებარე ხელშკრულება წარმოადგენს “ბიას სერვისებთან“ დაკავშირებულ სრულ შეთანხმებას მხარეებს შორის და ცვლის ყველა ნებისმიერ წინარე დანაპირებს, წარმომადგენლობებს, შეთანხმებებს, განცხადებებსა და განზრახვებს, რომლებიც არსებობდნენ ან შესაძლოა არსებობდნენ „ბიასა“ და „მომხმარებელს“ შორის. „ბიას“ შეუძლია წინამდებარე ხელშკრულების შეცვლა შეტყობინების ვებ–გვერდზე განთავსებით.
 2. “ბიას“ სერვისების გამოყენება
  1. „მომხმარებელი“ თანახმაა არ დააკოპიროს (დათვალიერების დროს შემთხვევითობის გამოკლებით), რეკლამა გაუკეთოს, გადაყიდოს, გაავრცელოს, გადასცეს, თავიდან შექმნას, გამოაქვეყნოს, შექმნას მონაცემთა ბაზა, განახორციელოს ნებისმიერი ავტომატიზირებული დათვალიერების ან ჩამოტვირთვის ფუნქცია ან ნებისმიერი სხვა სახით მოახდინოს ტრანსფერი ან კომერციული გამოყენება „ბიას სერვისებთან“ კავშირში მყოფი პროცესებით მიღებული „ბიას მონაცემების“ ან „ინფორმაცია მესამე მხარის შესახებ“ და გამოიყენოს ისინი მხოლოდ ბიზნესის შიდა მიზნებისთვის.
  2. ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, და შეუზღუდავად, დაუშვებელია „ბიას მონაცემებისა“ ან „მესამე მხარის შესახებ ინფორმაციის“ გამოყენება რაიმე სახის პროდუქტის ან მომსახურების შემადგენელ ნაწილად, ან გადაცემა მესამე მხარისთვის.
  3. სასტიკად აკრძალულია „ბიას მონაცემებისა“ ან „ბიას სერვისების“ გამოყენება „სპამებისთვის“ და/ან უკანონო და მავნებელი მარკეტინგისთვის – მაგალითად (შეუზღუდავად) „მომხმარებელმა“ არ უნდა გამოიყენოს „ბიას მონაცემები“ და/ ან „ბიას სერვისები“ არასასურველი შეტყობინებების დასაგზავნად მარკეტინგისთვის ან პროდუქტების/სერვისების შესათავაზებლად. „ბიას სერვისები“ არ უნდა იყოს გამოყენებული ელ–ფოსტის დასაგზავნად ნებისმიერი ინდივიდისთვის, თუ ეს უკანასკნელი არ იგზავნება მის კორპორატიულ ელ–ფოსტაზე, როგორც ეს წარმოდგენილია „ბიკატში“.
  4. “მომხმარებელი” თანახმაა, რომ გამოიყენოს „ბიას სერვისები“ მხოლოდ მის ბიზნესთან დაკავშირებული საქმიანობის განსახორციელებლად.
  5. სულ „ბიკატში“ შესაძლებელია აიტვირთოს 20 ფაილი, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას „მომხმარებლის“ კომპანიის, მისი საქმიანობის, პროდუქტების/ სერვისების, სხვ. შესახებ. ნებისმიერი ამგვარი დანართის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ მეგაბაირს და უნდა იყოს pdf ფორმატში. კომპანიის ლოგო უნდა იყოს წარმოდეგნილი ერთ–ერთ შემდეგ ფორმატში: jpg, png, gif. „ბიას“ შეუძლია წინამდებარე ხელშკრულების შეცვლა შეტყობინების საიტზე განთავსებით.
  6. კანონის მიერ დაშვებული ზღვარისა და შინაარსის გამოკლებით, “მომხმარებელი” იღებს ვალდებულებას არ გადააკეთოს, დაანაწევროს, დაშალოს, მოდიფიკაცია გააკეთოს ან შეცვალოს სრულად ან ნაწილობრივ ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის მიღებაც „ბიას სერვისებთანაა“ დაკავშირებული ან მათი მეშვეობით ხდება.
 3. ლიცენზია / წვდომის უფლება
  1. “ბია” ანიჭებს „მომხმარებელს“ (თუ მას აქვს შესაბამისი ხელმოწერა) ერთპიროვნულ, არაექსკლუზიურ და არაგარდა–მავალ უფლებას („ლიცენზია“) მიიღოს წვდომა და გამოიყენოს „ბიას სერვისები“ და „ბიას მონაცემები“ შიდა მოხმარების მიზნით და მხოლოდ წინამდებარე ხელშეკრულების წესებისა და პირობების შესაბამისად. „მომხმარებელს“ არ აქვს უფლება მიანიჭოს, განკარგოს, გადასცეს მესამე მხარეს, ან სხვაგვარად გაასხვისოს წინამდებარე ხელშკრულებით მინიჭებული უფლება სხვა ნებისმიერ პირზე (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საქმე ეხება კომპანიის უფლებამოსილ პირებს) თუ ეს უკანასკნელი არ არის მისი ავტორიზებული თანამშრომელი), კერძოდ „მომხმარებელმა“ არ უნდა დართოს უფლება არც ერთ პირს გამოიყენოს ან მიიღოს წვდომა „ბიას მონაცემებზე“ „ბიასგან“ წინასწარი წერილობითი უფლების მიღების გარეშე. ნებისმიერი მოთხოვნა „ბიას ბაზის“ მრავალჯერადი ან ჯგუფური გამოყენების შესახებ უნდა იყოს გაგზავნილი „ბიასთან“. „მომხმარებელს“ მინიჭებული ექნება უნიკალური IP მისამართი და „ბიას ბაზის“ წვდომას შეძლებს მხოლოდ დაფიქსირებული IP მისამართიდან. „მომხმარებელს“ არ აქვს უფლება, განახორციელოს „ბიკატზე“ წვდომა თავისი ოფისის გარეთ არსებული ინტერნეტის მეშვეობით. ზემოაღნიშნული ქმედებების განხორციელების შემთხვევაში, მას დაეკისრება ჯარიმა, მომსახურების ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ოდენობით.
 4. ფლობისა და ინტელექტუალური საკუთრების განკარგვის უფლება
  1. „მომხმარებელი“ აცნობიერებს, რომ არ გააჩნია უფლებამოსილება “ბიას მონაცემებზე” ან „ბიას სერვისების“ გამოყენების შედეგად შექმნილ სხვა მონაცემებზე. „მომხმარებელი“ ასევე აცნობიერებს, რომ “ბიას მონაცემები” წარმოადგენს ღირებულ ინფორმაციას და საავტორო უფლება, სავაჭრო მარკა და „ბიას სერვისები“ და “ბიას მონაცემები” ან მათთან დაკავშირებული ყველა სხვა ინტელექტუალური საკუთრების განკარგვის უფლება არის და იქნება „ბიას“ პრეროგატივა. „მომხმარებელს“ არ აქვს უფლება შეცვალოს ან წაშალოს “ბიას მონაცემების” აღმნიშვნელი საავტორო უფლების სიმბოლო ან მასთან დაკავშირებული ავტორობისა და საკუთრების ნებისმიერი სხვა იდენტიფიკატორი ან ინფორმაცია.
  2. „ბია“ და „ბიას“ ლოგო რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნებია და დაუშვებელია მათი რაიმე მიზეზით რეპროდუქცია.
  3. “მომხმარებელს” ეკრძალება „ბიას სერვისების“ ნებისმიერი ნაწილის მოდიფიცირება, შეცვლა ან დაკორექტირება. „მომხმარებელი“ ასევე არ გამოიყენებს „ბიას სერვისებზე“ წვდომის მისაღებად საჭირო პროგრამას ნებართვის გარეშე ან ისე, რომ „ბიას სერვისებს“ რაიმე ზიანი მიადგეს.
 5. ვალდებულება
  1. „მომხმარებელი“ აცნობიერებს, რომ„ბიას სერვისების“ გამოყენება დამოკიდებულია მის უნარებსა და შეფასებაზე და „ბიას სერვისების“ გამოყენებისას ყველა რისკს საკუთარ თავზე იღებს. „მომხმარებლის“ მიერ „ბიას სერვისებიდან“ ან მათი საშუალებით მიღებული ინფორმაციისნებისმიერი სახით გამოყენებაზე პასუხისმგებლობა მასვე ეკისრება.
  2. “მომხმარებელი” ვალდებულია აუნაზღაუროს „ბიას“ ნებისმიერი სახის დანაკარგი, ზარალი ან ვალდებულება, რომელიც შეიძლება პირდაპირ ან არაპირდაპირ წარმოიშვას „მომხმარებლის“ მიერ „ბიას მონაცემების“ ან „ბიას სერვისების“ გამოყენების შედეგად.
  3. “მომხმარებელი” აცნობიერებს, რომ „ბიას“ არ შეუძლია კლიენტების მიერ „ბიკატის“ საშუალებით ატვირთული მასალების შინაარსის კონტროლი და შესაბამისად „ბია“ არაა პასუხისმგებელი „ბიკატის“ საგებლიანობასა ან სიზუსტეზე ან სხვა ინფორმაციაზე, რომელიც ამ სერვისის ნაწილია.
  4. “მომხმარებელი” აცნობიერებს, რომ „ბიასსერვისებიდან“ შეიძლება ვერ მიიღოს სასარგებლო და ზუსტი ინფორმაცია. „მომხმარებელი“ ვალდებულია მოქმედებდეს საკუთარი უნარებისა და შეხედულებისა საფუძველზე, რათა შეაფასოს „ბიას სერვისების“ შედეგები და არ დააკისროს„ბიას“ რაიმე სახის პასუხისმგებლობა არანაირი შიდა ან გარე წარმოქმნილი ხარჯებისთვის, დაკარგული ბიზნეს შესაძლებლობების ან სხვა პოტენციური დანაკარგების გამო, რომლებიც წარმოიქმნა, „ბიას სერვისებიდან“ მიღებული ინფორმაციის გამოყენების გამო/ საფუძველზე განხორციელებული ქმედებების შედეგად.
  5. “მომხმარებელი” აცნობიერებს, რომ „ბიას“ არ შეუძლია კლიენტების მიერ დაგზავნილი ელ–ფოსტების შინაარსის კონტროლი და შესაბამისად „ბია“ არაა პასუხისმგებელი „ბიკატის“ საგებლიანობასა ან სიზუსტეზე ან სხვა ინფორმაციაზე, რომელიც ამ სერვისის ნაწილია.
  6. “ბიას მონაცემები” იქმნება კითხვარების გამოყენებისა და „ბიზნეს კატალოგში“ არსებულ კომპანიებთან ინტერვიუების საშუალებით. “ბიას მონაცემების” დიდი ნაწილი მოწოდებულია მესამე პირების მიერ. შეგროვებული ინფორმაციის სიზუსტე და სისრულე დამოკიდებულია აღნიშნული კომპანიების თანამშრომლობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ „ბია“ მიმართავს ყველა გონივრულ ხერხს, რომ მიღებული მონაცემები იყოს ზუსტი და კომერციულად სასარგებლო, „ბია“ არ იღებს პასუხისმგებლობას „ბიას მონაცემების“ სარგებლიანობასა და სიზუსტეზე.
  7. “ბიას სერვისები” ფუნქციონირებს რაიმე სახის გარანტიების, წესებისა ან პირობების გარეშე „ბიას სერვისების“, „ბიას მონაცემებს“, „ინფორმაცია მესამე მხარის შესახებ“ ან „ბიას სერვისების“ დახმარებით მოპოვებული ინფორმაციის ხარისხთან მიმართებაში.
  8. სერვისებისა და ზოგადად ინტერნეტის ინტერაქტიული ხასიათიდან გამომდინარე, „ბია“ არ იძლევა გარანტიას ან ვალდებულებას, რომ „ბიას სერვისები“ იმუშავებს შეფერხებების ან შეცდომების გარეშე. „ბია“ არ იღებს პასუხისმგებლობას ან ვალდებულებას ნებისმიერი სახის კომუნიკაციურ ან ქსელურ დეფექტებზე, შეფერხებასა და გაუმართავობაზე (დროებით ან სხვა სახის), რომლებიც წარმოიქმნება „ბიას სერვისების“ გამოყენებისას.
  9. „ბია“ იძლევა გარანტიას, რომ „ბიას სერვისების“ (კერძოდ, „ბიკატის“) გამოყენებით მიღებული და დაგზავნილი ელ–ფოსტა იქნება ვირუსებისაგან ან „ბაგებისგან“ თავისუფალი. „მომხმარებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ამგვარ ელ–ფოსტაზე არ იქნება მიმარგრებული ვირუსები და „ბაგები“ და იქნება ერთპიროვნულად პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის მონაცემების დაკარგვასა ან მიმწოდებლის სისტემის დაზიანებაზე, რომელსაც ამგვარი ელ–ფოსტა დაეგზავნა.
  10. „ბიკატზე“ მოცემული კონკრეტული ბმულების დაჭერისას შესაძლოა „მომხმარებელი“ გადავიდეს სხვა საიტებზე, რომელზე არსებული ინფორმაციის სიზუსტესა ან შინაარსზე, და ასევე ამ საიტების ნებისმიერ სხვა ასპექტზე„ბია“არანაირ პასუხისმგებლობას არ იღებს.
  11. „ბიას“ არანაირ ვითარებაში არ ეკისრება პასუხისმგებლობა „მომხმარებლის“ მის მიერ წამოყენებულ პრეტენზიაზე, კერძოდ პირდაპირ ან შედეგობრივ დანაკარგსა და ზიანზე (მოგების, კონტრაქტის, შემოსავლისა ან არამატერიალური აქტივის დაკარგვის ჩათვლით) მიუხედავად გამომწვევი მიზეზებისა, რომლებიც შეიძლება იყოს „ბიას მონაცემების“ ან მათი საშუალებით უზრუნველყოფილი ან მიღებული ინფორმაციის გულგრილი გამოყენება. „ბია“ არაა პასუხისმგებელი, და არ ჩაითვლება წინამდებარე ხელშეკრულების დამრღვევად იმ შემთხვევაში თუ ნებისმიერი სახის გაუმართავობა გამოწვეულია ისეთი ვითარებით, რაც ცდება მისი კონტროლის ფარგლებს.
  12. “ბია” იტოვებს “ბიას სერვისების” ფასის ცვლილების უფლებას, რაც არ გულისხმობს უკვე გადახდილი საფასური ცვლილებას არსებული კონტრაქტის ვადის ფარგლებში.
  13. „მომხმარებელი“ ადასტურებს მის მიერ მოწოდებული ყველა მონაცემის სისწორეს და მის უფლებამოსილებას მათ მიწოდებაზე.
 6. ტარიფები და უსაფრთხოება
  1. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელს სურს ჰქონდეს წვდომის უფლება „ბიას მომსახურებების“ კონკრეტულ ნაწილებზე (კერძოდ „ბიკატზე“), რომლებიც არაა ხელმისაწვდომი ყველა მომხმარებლისთვის („ფასიანი სერვისები“), „მომხმარებელმა“ საჭიროა „ბიას“ მიერ განსაზღვრული ტარიფების საფუძველზე და მათ შესაბამისად გადაუხადოს თანხა, რომელიც არ ბრუნდება.
  2. „მომხმარებელს“ აქვს შესაძლებლობა გადაიხადოს „ბიას სერვისებზე“ (კერძოდ კი „ბიკატზე“) წვდომის საფასური საკრედიტო ბარათით ინტერნეტში. ნებისმიერი სხვა საკომუნიკაციო სისტემის მსგავსად, ინტერნეტის საშუალებით ინფორმაციის გაგზავნას თან ახლავს მისი მოპარვის რისკები. მიუხედავად იმისა, რომ „ბიამ“ ყველა ნორმალური პრევენციული ზომა აქვს გატარებული ამგვარი ქურდობის რისკის შესამცირებლად, „მომხმარებელი“აცნობიერებს, რომ ნებისმიერი ინფორმაციის გაგზავნა ხდება „მომხმარებლის“ საკუთარი რისკით და „ბია“ არაა პასუხისმგებელი დაიცვას ამ ინფორმაციის უსაფრთხოება მისი გადაცემისას.
  3. "ფასიანი სერვისების" გამოყენებისას, „მომხმარებელი“ ეთანხმება ყველა იმ დამატებით და დამხმარე წესსა და პირობას სერვისებზე, რომელსაც დროდადრო ადგენს „ბია“.
  4. „მომხმარებელი“ ვალდებულია დაიცვას მათთვის ხელმისაწვდომი „ფასიანი სერვისები“ და „ბიას მონაცემები“ არაავტორიზებული მესამე პირებისგან და შეასრულოს „ბიას“ მიერ „ფასიანი სერვისების“ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით დადგენილი ინსტრუქციები. ნებისმიერი იმ „ფასიანი სერვისების“ ან „ბიას მონაცემების“ გამოყენებისას, რომლებიც საჭიროებენ „მომხმარებლის“ რეგისტრაციას, „მომხმარებელი“ „ბიას“ მოთხოვნის შესაბამისად გამოიყენებს პაროლს ან მომხმარებლის პირად ნომერს (ID) ან მომხმარებლის სახელს. „მომხმარებელი“ თანახმაა იყოს პასუხისმგებელი ამგვარი უსაფრთხოების ზომების გამოყენებაზე და იძლევა გარანტიას, რომ დაიცავს ამგვარი პაროლის, მომხმარებლის პირადი ნომრისა და მომხმარებლის სახელის ან ნებისმიერი სხვა უსაფრთხოების მექანიზმის კონფიდენციალობას და არ გაუმხელს მათ სხვა პირებს.
 7. კონფიდენციალობის პოლიტიკა
  1. ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაცია თქვენ თანახმა ხართ „ბიას“ მიაწოდოთ სხვადასხვა ხასიათის მონაცემები, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს საჯარო, პერსონალურ ან კომერციულ ინფორმაციას. გარდა აღნიშნულისა, ჩვენ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ვაგროვებთ თქვენგან თქვენს მიერ ჩვენს საიტზე რეგისტრაცი-ის დროს ან თქვენგან ან თქვენი დამქირავებელი კომპანიის წარმომადგენლისგან ჩვენს თანამშრომელთან სატელეფონო საუბრისას. თუ თქვენ მხოლოდ ათვალიერებთ ჩვენს საიტს, არ არის აუცილებელი თქვენი ისეთი პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნება, როგორიცაა სახელი და გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია ან საკრედიტო/ სადებეტო ბარათის მონაცემები, რომელიც საჭიროა ინვოისის გამოწერისას. თქვენ ყოველთის შეგიძლიათ გამოითხოვოთ ჩვენს ხელთ არსებული თქვენი ყველა პერსონალური ინფორმაცია, რაც გათვალისწინებულია შესაბამისი მონაცემთა დაცვის კანონით. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა განუწყვეტლივ განაახლოთ და შეცვალოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია „ონლაინ“ რეჟიმში, საიტზე რეგისტრირების სექციის საშუალებით. ნებისმიერი ტიპის ცვლილება პირად მონაცემებში გადა–მოწმდებადა დადასტურდება „ბიას“ ოპერატორების მიერ.
  2. თქვენს შესახებ ინფორმაციის გამოყენების მიზნობრიობა თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების მიზანია თქ-ვენთვის ჩვენი ახალი შეთავაზებების, პროდუქტებისა და მომ-სახურების გაცნობა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავხვე-წოთ და თქვენზე უკეთ მოვარგოთ ჩვენი სერვისები. თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება ასევე საჭიროა საბუ-ღალტრო და საგადახდო სისტემის ადმინისტრირებისათვის. ჩვენ შესაძლოა შევინახოთ გარკვეული პირადული ინფორმაცია და გამოვიყენოთ ის თქვენზე მორგებული სერვისების, ინფორმაციისა და შეთავაზებების გასაკეთებლად. თქვენი თანხმობის გაცემის შემდეგ, ბუნებრივია, თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოითხოვოთ ჩვენგან ამგვარი სერვისების შეჩერება ჩვენს საიტზე არსებული რეგისტრირების სექციის საშუალებით. თქვენი ინფორმაცია შესაძლოა დამუშვებული იყოს მესამე მხარეების მიერ ჩვენთან კონტრაქტის ფარგლებში. თქვენ თანახმა ხართ „ბიკატში" განათავსოთ და/ან უფლება მისცეთ „ბიას“ თქვენგან მოიპოვოს და დაამუშავოს გარკვეუ-ლი საჯარო, პერსონალური და კომერციული მონაცემები. ამგვარი მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება მესამე პირებისთვის და შესაძლოა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული. „მესამე მხარის შესახებ ინფორმაციის“ ან მესამე პირების კუთვნილი მონაცემის (რაც შეუზღუდავად მოიცავს „მომხმარებელის“ თანამშრომლებს) მოწოდებისას “მომხმარებელი“ თვითონ უზრუნველყოფს მათგან თანხმობის მიღებას. თქვენ თანახმა ხართ არ გადასცეთ „ბიკატიდან“ მიღებულ ნებისმიერი ინფორმაცია მესამე პირებზე.
  3. თქვენს შესახებ ინფორმაციის გადაცემა / გასხვისება ჩვენ შესაძლოა გადავცეთ თქვენგან მიღებული ინფორმაცია შესაძლოა გადავცეთ მესამე მხარეს, როგორც აგრეგირებული სტატისტიკის სახით (მაგ. მომხმარებლების რ–ბა, ადგილმდებარეობა, სხვ.), ასევე ინდივიდუალური მონაცემები. გარკვეულ შემთხვევებში, თუ დაირღვა წინამდებარე ხელშეკრულება ჩვენს წინაშე შესაძლოა დადგეს თქვენს შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების საჭიროება. ჩვენ ასევე შესაძლოა გავამხილოთ ან გამოვიყენოთ თქვენი ანგარიში თუ ამას მოითხოვს კანონი ან ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო უწყება ან თუ ამას მოითხოვს კანონი ლეგიტიმური პოზიციის დასაცავად.
  4. უსაფრთხოება თქვენს შესახებ ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა, შეუძლებელია ინტერნეტით გადაცემული მონაცემების უსაფრთხოების სრული დაცვა. შედეგად, მიუხედავად ჩვენი მაქსიმალური ძალისხმევისა დავიცვათ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, არ შეგვიძლია ჩვენთან გამოგზავნილი ნებისმიერი ინფორმაციის მისი დაგზავნის მომენტში უსაფრთხოების გარანტიის უზრუნველყოფა და მისი დაგზავნის რისკი თქვენი პასუხისმგებლობაა.
  5. მონაცემების გრაფა („ქუქის“) ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მონაცემების გრაფა („ქუქის“) ვებ–გვერდზე მისი გამოყენების გამარტივებისთვის.
  6. თქვენი ინფორმაციის საზღვარგარეთ გადაგზავნა ჩვენს მიერ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გადაცემა საზღვარგარეთ მოხდება ჩვენი ნაკისრი სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების მიზნით.
  7. ავტომატიზირებული გადაწყვეტილებები „ბიას“ ვერბ–გვერდისა და ჩვენი გადახდის პროცესის ნაწილი ავტომატიზირებულია და ჩვენ შეიძლება დავამუშვოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, როგორც ამ გადახდის პროცესის შემადგენელი ნაწილი. ზემოთ აღწერილი პრაქტიკა წარმოადგენს მონაცემთა დაცვის ამჟამინდელი მდგომარეობის პრაქტიკას. იმისთვის, რომ არ ჩამოვრჩეთ სწრაფ ტექნოლოგიურ ცვლილებებს, ჩვენ შესაძლოა დროდადრო გადავხედოთ ამ პრაქტიკებს და შევცვალოთ ისინი და შესაბამისად შევცვალოთ წესები და პირობები.
 8. კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ან პერსონალური ინფორმაციის გამოყენების გზებთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ: sales@bia.ge.
 9. მომხმარებლის მასალები და ქცევა
  1. კონფიდენციალობის პოლიტიკის თავში განხილული პერსონალური ინფორმაციისგარდა, „ბიას“ ვებ–გვერდზე თქვენს მიერ ატვირთული ნებისმიერი მასალა ჩაითვლება არაკონფიდენციალურ და არაპერსონალურ ინფორმაციად. „ბიას“ ამგვარ მასალასთან დაკავშირებით არანაირი ვალდებულება არ ექნება. „ბიას“ მიენიჭებაუფლებამოსილება დააკოპიროს, გაასაჯაროოს, გაავრცელოს, სხვა მონაცემებთან გააერთოანოს და სხვ. ამგვარი მასალა და ყველა სახის, ვიზუალური, ხმოვანი და ტექსტური მონაცემები გამოიყენოს კომერციულითუარაკომერციულიმიზნებისთვის.
  2. თქვენ გეკრძალებათ „ბიას“ საიტზე რაიმე სახის ინფორმაციის განთავსება ან გადაწერა, თუ: (ა) ამ მასალაზე არ გაქვთ შესაბამისი ლიცენზია და/ან თანხმობა – კერძოდ, თუ მესამე პირების შესახებ ან მესამე პირების კუთვნილი მონაცემის მოწოდების შემთხვევაში მიღებული არ გაქვთ მათგან თანხმობა; (ბ) ეს მასალა ხელს უწყობს ქმედებას, რომელიც შეიძლება განხილული იყოს როგორც კრიმინალური დანაშაული, გამოიწვიოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ან სხვაგვარად არღვევდესკანონს ან მესამე პირების უფლებებს იურისდიქციაში, რომელიც რეგულირდება წინამდებარე წესებითა და პირობებით ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნის კანონებით; (გ) ეს მასალა არის ტექნიკურად სახიფათო (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, კომპიუტერული ვირუსი, ლოგიკური ნაღმი, ტროიანის ცხენი, „ვორმი“, სახიფათო კომპონენტი, დაზიანებული მონაცემები ან სხვა მავნე პროგრამული ან სახიფათო მონაცემები); (დ) ეს მასალა მიზნად ისახავს სხვების შეცდომაში შეყვანას და არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას
  3. დაუშვებელია „ბიას“ საიტის ბოროტად გამოყენება (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, „ჰაკერობა“, არაავტორიზებული რეკლამები, მარკეტინგული მასალები, „ჯანქ მეილი“, „სპამი“, ერთმანეთს მიყოლებული წერილები, პირამიდული სქემები, სხვ.).
  4. „ბია” მაქსიმალურად ითანამშრომლებს სამართალდამცავ ორგანოებთან ან სასამართლოსთან, და შეასრულებს მათ მოთხოვნას გაასაჯაროოს იმ პირების იდენტობა ან ადგილმდებარეობა, რომლებიც ავრცელებენ ისეთ მასალებს, რომლებიც წინამდებარე ხელშეკრულებას არღვევს.
 10. მონაცემები
  „მომხმარებელი“ პასუხისმგებელია უზრუნველყოს მისი შესაბამისობა „ბიას მონაცემებთან“ დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობასთან.
 11. “ბიას” სხვა სერვისები
  1. პირადი მონაცემები „ბიას“ მიერ რეკლამის დამკვეთისთვის გაწეული სერვისი („ბიას სხვა სერვისები“) წარმოადგენს სერვისს, რომლითაც „ბია“ და მისი ინტერნეტ პროვიადერი („სერვისის პროვიადერი“) უზრუნველყოფენ რეკლამის დამკვეთისთვის („ბიას რეკლამის დამკვეთი“) საიტზე შემოსული იურიდიული პირების მონაცემების შეგროვებას, რათა დადგინდეს იმ ვიზიტორების რაოდენობა და ვინაობა, რომლებიც ჩვენი რეკლამის დამკვეთი კომპანიების პროფილებს ნახულობს. ჩვენ შესაძლოა ამ მიზნით გავაკეთოთ ინტერნეტ გვერდის მონიტორინგი. ამ მონიტორინგის შედეგად ვიზიტორების შესახებ მიღებული მონაცემები (IP მისამართი, დათვალიერების დრო) გროვდება მხოლოდ იურიდიულ პირებზე (არ ხდება ფიზიკურ პირთან დაკავშირებული IP მისამართების დამუშვება); მათი შეგროვება ხდება ჩვენი „სერვისის პროვაიდერის“ მიერ ინტერნეტ რეესტრებში არსებული მონაცემების დახმარებით (კომპანიის კორპორატიული სახელი და საჯარო DNS (დომეინ სახელის მომსახურება) ინფორმაცია) („მონაცემები“) და შემდეგ ხდება მისი გადაცემა „ბიას რეკლამის დამკვეთზე“ „ბიას მონაცემებთან“ დამატებით (აუდიენციის სტატისტიკური მონაცემები). ამ „მონაცემების“ დამუშვება ხდება „ბიასა“ და მისი „სერვისის პროვაიდერის“ მიერ და გადაეცემა მხოლოდ „ბიას რეკლამის დამკვეთებს“ სხვა მიზნების გამოსარიცხად. „ბია“ და „სერვისის პროვაიდერი“ განიხილავენ მონაცემებს როგორც კონფიდენციალურს და არ გადასცემენ მათ სხვა პირებს. ნებისმიერ მომენტში, შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული წესებისა და პირობების ფარგლებში, თქვენ შეგიძლიათ გამოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები და მოითხოვოთ მათი მოდიფიკაცია, წაშლა ან დაბლოკვა ჩვენთან დაკავშირებით შემდეგ ელ–ფოსტის მისამართზე: sales@bia.ge. „ბიას რეკლამის დამკვეთს“ შეუძლია თქვენს მიერ ან „ბიას სხვა სერვისების“ საშუალებით მოწოდებული მონაცემების გამოყენება მარკეტინგული მიზნებისთვის, მაგ. პროდუქციის ან მომსახურების რეკლამირებისათვის. შესაბამისი კანონით, თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ მომენტში უარი განაცხადოთ ამ მონაცემების მარკეტინგული მიზნებისთის გამოყენებაზე შესაბამის „ბიას რეკლამის დამკვეთთან“ ან „ბიასთან“ დაკავშირებით (ზემოთ მოცემულ ელ–ფოსტის მისამართზე). „ბიას სხვა სერვისების“ ფარგლებში, ჩვენი რეკლამის დამკვეთები დებენ ჩვენთან ხელშეკრეულებას, რომლის მიხედვითაც მიღებული „მონაცემები“ კონფიდენტიცალურია და გამოიყენება შესაბამისი კანონის, კერძოდ პერსონალური მონაცემების მარეგულირებელი კანონის, გათვალისწინებით. თუმცა, „ბიას“ არ აქვს ძალაუფლება და კონტროლი რეკლამის დამკვეთებზე, რომლებსაც აქვთ თვისუფლება გადაწყვიტონ თუ როგორ იქნება მონაცემები გამოყენებული. „ბია“ და „სერვისის პროვაიდერი“ მხოლოდ მონაცემების გადამმუშა–ვებლები არიან და შესაბამისად არ შეუძლიათ გარანტიების უზრუნველყოფა და პასუხისმგებლობის აღება „ბიას რეკლამის დამკვეთების“ მიერ „მონაცემების“ გამოყენების მიზნებზე. ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ თნხმობას აცხადებთ ზემოაღნიშნულ სერვისებსა და პრინციპებზე.